Postupak kandidovanja i izbora Natura područja

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Postupak kako neko područje može da postane deo Natura 2000 mreže je definisan i odvija se po unapred predviđenim koracima. Sa zemljama kandidatima nisu dogovoreni prelazni periodi za uspostave mreže Natura 2000 i od njih se traži da do trenutka njihovog pristupanja EU, proglase Područja posebne zaštite (u skladu s Direktivom o pticama) i da predlože Područja od važnosti za EU (u skladu s Direktivom o staništima).

1. Korak: Priprema nacionalnog popisa kandidovanih područja (pSAC)
Područja se odabiraju prema nizu stručno definisanih kriterijuma, npr. status ugroženosti i zaštite područja, važnost područja na nacionalnom nivou za zaštitu vrsta i staništa navedenih u Direktivama, veličina i gustina populacije koje se na tom području pojavljuju, a spominju se u dodacima Direktiva itd... Priprema nacionalnog popisa područja kandidata za ekološku mrežu NATURA 2000 (eng. Possible Special Areas Of Conservation - pSAC) realizuje se popunjavanjem Standardnih formulara za podatke (Standard Data Form) za svako pojedinačno kandidovano područje.

2. Korak: Određivanje područja od važnosti za EU (SCI)
Kako bi se odredila konačna područja od važnosti za EU (Site of Community Importance - SCI) predlog liste predloženih područja za Natura 2000 mrežu zemlje kandidata se analizira na bio-geografskim seminarima koje organizira Evropski Centar za prirodu (European Topic Center on Biological Diversity) uz podršku Evropske komisije. Na ovim seminarima učestvuju zvanični predstavnici zemlje kandidata, kao i predstavici akademske, stručne i civilne javnosti zemlje kandidata i zemalja članica na čijem području se nalazi odgovarajuća biogeografska regija. Svaka vrsta i stanište se evaluira i u javnoj raspravi se usaglašava opšta ocena predloženih područja za zaštitu sa aspekta efikasnosti zaštite pojedinačnih vrsta i staništa. prilikom evaluacije se koriste sledeće ocene:

Ocena Obrazloženje
A
absent
odsustvuje; ne postoji u odgovarajućem biogeografskom regionu
SR
scientific reserve
naučna rezerva; nema dovoljno podataka da se donese zaključak
IN MIN
insufficient minor
manji nedostatak; predloženo je nedovoljno područja ali se na drugim predloženim područjima ova vrsta/stanište može konstatovati
IN MOD
insufficeint moderate
umereni nedostatak; predloženo je nedovoljno područja i na drugim predloženim područjima ova vrsta/stanište se ne može konstatovati pa je potrebno predložiti nova područja za zaštitu
IN MAJ
insufficient major
veliki nedostatak; nije predloženo ni jedno područje a vrsta/stanište se može konstatovati na području biogeografskog regiona u datoj državi
SUF
sufficient
dovoljno; predloženo je dovoljno područja za zaštitu vrste/staništa

 
Nakon rasprave između zemalja članica i Europske Unije, moguće je da se na popis traži da se dodaju nova područja kao i da neka područja budu izbrisana s popisa. U slučaju spora između neke od zemlje članice i EU oko izbora Područja od važnosti za EU u zemlji kandidatu, konačnu odluku donosi Veće ministara Europske Unije. Konačan odobren popis SCI područja za svaku bio-geografsku regiju službeno se objavljuje u zakonskim propisima EU.
 

Aktivnosti pomenute u koracima 1. i 2. se događaju PRE potpisivanja Ugovora o pristupanju Evropskoj uniji.

 

Korak 3: Nominacija Posebnih područja zaštite (SAC)
U periodu od šest godina nakon izbora SCI područja zemlja članica ih treba proglasiti Posebnim područjima zaštite (eng. Special Areas Of Conservation - SAC) prema nacionalnom zakonu. Nakon što je proglašenje obavljeno, tada već, zemlja članica preuzima punu odgovornost aktivnog prihvatanjas obaveze održavanja povoljnog statusa zaštite vrsta i staništa radi kojih su područja proglašena. Zemljama članicama je dano maksimalno šest godina nakon potpisivanja ugovora o pristupanju EU za uspostavljanje i prilagođavanje mera i administrativnih procedura nužnih za zaštitu, praćenje i upravljanje područjima ekološke mreže NATURA 2000.