2012-06-14 (16-29-07).jpg2012-04-27 (11-10-30).jpg2010-06-24 (15-09-13).jpg2011-08-18 (12-00-24).jpg2012-06-26 (11-35-44).jpg2013-05-04 (14-08-38).jpg2011-08-18 (07-57-31).jpg2012-07-23 10-17-36.jpg2013-05-05 (10-35-45).jpg2011-08-18 (11-41-04).jpg2011-08-18 (20-51-24).jpg2010-08-05 (15-34-39).jpg

Status Emerald mreže za Srbiju

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

„Emerald“ je evropska ekološka mreža za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa u onim zemljama koje nisu članice EU. Ova mreža područja proteže se širom Evrope, od Kanarskih ostrva do Kavkaza, i od Turske do Laponije. Pokrenuta je 1998. godine od strane Saveta Evrope, kao deo rada u okviru Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, odnosno Bernske konvencije. Sastavljena je od Područja od posebnog interesa za očuvanje (Areas of Special Conservation Interest - ASCIs) na teritoriji svih potpisnica Konvencije. Emerald mreža funkcioniše uporedo sa programom Natura 2000 u Evropskoj Uniji. Pilot projektom „Uspostavljanje Emerald mreže u zemljama jugoistočne Evrope“, realizovanog 2005. i 2006. godine od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije pod koordinacijom Biološkog fakulteta u Beogradu, izvršena je identifikacija vrsta i staništa i predložena lista Emerald vrsta koje su značajne za Srbiju, kao i izbor i opis potencijalnih Emerald područja u Srbiji. Detaljno je obrađeno šest područja (9.83%), od ukupno predloženog 61 potencijalnog „Emerald“ područja. Detaljnije o projektu može da se pročita na stranicama Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Detaljnji uvid u mape područja predviđenih za zaštitu po vrstama i staništima možete dobiti na tematskim stranicama udruženja Protego (www.protego.rs/emerald) mapa Emerald mreže za Srbiju se može videti na ovoj stranici.

Prema predviđenoj metodologiji predlog mreže se razmatra na posebnim stručnim sastancima (biogeografski seminari) na kojima, uz koordinaciju Evropskog centra za biološku raznovrsnost iz Pariza, predstavnici državnih, akademskih i nevladinih organizacija analiziraju podatke, vrsta po vrsta, stanište po stanište. U proteklom periodu održana su dva takva seminara, Jedan, održan na proleće 2011. u Parizu bio je informativnog karaktera gde su se aktieri upoznali sa metodologijom i parametrima za ocenjivanje mreže. Drugi seminar, održan od 2. do 4. novembra 2011. godine u Baru, razmatrao je sve prispele nacionalne predloge Emerald mreže zemalja centralne i istočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Srbija). Iz Srbije su seminaru prisustvovali: kao predstavnici državnih institucija Nenad Sekulić i Goran Sekulić, od strane akademskih institucija dr Jasna Šinžar-Sekulić a kao predstavnik organizacija civilnog društva bio je dr Gabor Mesaroš. Njegovo prisustvo omogućili su Mladi istraživači Srbije i Mreža za biološku raznovrsnost srednje i istočne Evrope (Cee web).  Preuzmite izveštaj sa seminara koji je pripremio dr Gabor Mesaroš.

O svim zaključcima se vodio detaljan zapisnik koji je nakon usaglašavanja sa učesnicima zvaničnu osvojen i dostavljen svin relevantnim nacionalnim, akademskim i nevladinim organizacijama. Zaključke biogeografskog seminara,sa ocenama predloženih područja za svaku vrstu i svaki tip staništa unutar odgovarajućeg biogeografskog regiona u svakoj državi, možete preuzeti sa sledeće liste:

Zbog obimnosti posla i nedostatka vremena, na seminaru se nije uspelo diskutovati o određenom broju staništa i vrsta. Ona su kao takva ostala neocenjena i kolege iz Evropskog centra su zamolile za dodatne komentare koi bi se uključili u završne zaključke i upotpunile referentnu listu vrsta i staništa. Spisak vrsta i tipova staništa koji nisu obrađeni na seminaru može se preuzeti u sledećem dokumentu.

Reference list - not discussed features

Uz dodatne konsultacije od strane organizacija civilnog sruštva i Srbije, prosleđene su dopune i komentari koji su time postali sastavni deo finalnih zaključaka. Komantare možete preuteti u sledećem dokumentu.

Reference list not - discussed features - Serbia-NGO

 

dr Gabor Mesaroš

april, 2012.