Transpozicija propisa Evropske unije - Poglavlje 27

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

U procesu pregovaranja Srbije sa EU oko prihvatanja njenih pravnih tekovina, pregovaračko poglavlje 27. (Zaštita životne sredine i klimatske promene) svakako je najkompleksnije i najskuplje za implemantaciju. Pozicije Srbije u ovom delu pregovaranja definisane su Nаcionаlnom strаtegijom аproksimаcije u oblаsti životne sredine (2011) i  i dopunjene novim Nаcionаlnim progrаmom zа usvаjаnje prаvnih tekovinа EU (NPAA) zа period 2014-2018 koji j je usvojen u julu 2014. godine. Proces pregovora za poglavlje 27. započeto je eksplaratornim skriningom predstavnika nadležnih ministarstava i predstavnika Evropske komisije (15. do 19. septembar) a nastavljeno na tzv. bilateralnom skriningu (17. do 21. novembra 2014.) gde su naši predstavnici izložili pozicije Srbije u ovoj oblasti i predstavili procenu transponovanosti nacionalne legislative sa pravnim tekovinama EU.

Pregled stepena usaglašenosti nacionalne legislative sa pravnim tekovinama EU po oblastima

Horizontalno zak.

Hotizontalno zakonodavstvo

Propis EU

% usaglašenosti

Datum pune transpozicije

EIA Direktiva 2011/92/EC

95%

2018

SEA Direktiva 2001/42/EC

94%

2016-2018

Direktiva o dostupnosti informacija o životnoj sredini 2003/4/ЕС

89%

2016

Direktiva o učešću javnosti 2003/35/ЕС

100%

Transponovana 2004

2016-2018

PLAC projekat analiza 2014

Direktivao odgovornosti za štetu 2004/35/ЕС

41%

2017

Direktivao krivičnoj odgovornosti 2008/99/ЕС

69%

2015

INSPIRE Direktiva 2007/2/EC

36%

2015

Vazduh

Zaštita vazduha

Propis EU

% usaglašenosti

Datum pune transpozicije

VOC Direktiva 94/63/EC izmenjena Uredbom 1882/20013 i (EC) 1137/2008

Direktiva 2009/126 VOC II

100%

2012

NEC Direktiva 2001/81/EC izmenjena Direktivom 2006/105/EC

77%

2018

Direktive o kvalitetu vazduha

2004/107/ЕС

2008/50/EC

100%

99%

Pojedine odredbe primenjuju se danom pristupanja EU

Direktiva 1999/32/ЕСo sadržaju sumpora u pojedinim tečnim gorivima

5%

2016-2018

Otpad

Upravljanje otpadom

Propis EU

% usaglašenosti

Datum pune transpozicije

Okvirna direktiva o otpadu2008/98/EC

78%

2016-2018

Direktiva saveta 99/31/ЕCо deponijama otpada

98%

2016-2018

Direktiva o baterijama i akumulatorima 2006/66/ЕС

73%

2018

PCB и PCT Direktiva 96/59/ЕС

74%

2016-2018

RОHs Direktiva 2011/65/ЕС

6%

2018

WEEE Direktiva2012/19/ЕС

24%

2018

Direktiva o otpadnim vozilima 2000/53/EC

98%

2018

Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu 94/62/EC

100%

2010

Uredba o pošiljkama otpada 2013/2006/EC

-

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Uredba o POPs materijama850/2004

-

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Direktiva o otpadnom mulju 86/278/ЕЕС

15%

2018

Direktiva o rudarskom otpadu 2006/21/EC

5%

2018

Hemikalije

Upravljanje hemikalijama

Propis EU

% usaglašenosti

Datum pune transpozicije

Direktiva o klasifikovanju, pakovanju i obeležavanju 67/548/EEC zamenjena Uredbom 1272/2008

94%

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Dirktiva o klasifikovanju, pakovanju i obeležavanju opasnih preparata 1999/45 zamenjena Uredbom 1272/2008

98%

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Direktiva o stavljanju biocidnih proizoda na tržište 98/8/EC zamenjena Uredbom 528/2012

86%

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Direktiva 2010/663 o zaštiti životinja koje se kroriste u naučne svrhe

Direktiva o azbestu 1987/217/EEC

58%

 

82%

2015-2018

2018,

PLAC projekat analiza 2014

REACH Uredba 1907/2006/EC

 

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Uredba o izvozu i uvozu hemikalija 689/2008/EC

Uredba o živi 1102/2008/EC

 

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

PIC Uredba 649/2012/ЕС

 

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Uredba o detergentima 648/2004/EC

 

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

POPs Uredba 850/2004/ЕС

 

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Voda

Zaštita voda

Propis EU

% usaglašenosti

Datum pune transpozicije

Okvirna direktiva o vodama2000/60/EC

76%

2018

PLAC projekat nova analiza 2014

Direktiva o komunalnim otpadnim vodama 91/271/EEC

39%

2015-2018

Direktiva o proceni i upravljanju rizikom od poplava 2007/60/ЕС

71%

2015-2018

Nitratna Direktiva 91/ 676/EC

14%

2015-2018

Direktiva o kvalitetu vode za piće 98/83/ЕС

59 %

2015

Direktiva o kvalitetu vode za kupanje 2006/7/ЕС

19%

2015

PLAC projekat nova analiza 2014

Direktiva o zaštiti podzemnih voda od zagadjivanja 2006/118/EC

30%

2018

PLAC projekat nova analiza 2014

Direktiva o standardima kvaliteta u oblasti vodne politike 2008/105/EC

10%

2018

PLAC projekat nova analiza 2014

Direktiva o tehničkim specifikacijama za hemijske analize i monitoring statusa voda2009/90/EC

28%

2018

Industrija

Industrijsko zagađenje

Propis EU

% usaglašenosti

Datum pune transpozicije

VOC Direktiva 2004/42/EC

100%

2011

Pojedine odredbe danom pristupanja EU

Direktiva o industrijskim emisijama 2010/75/EC

62%

2016-2018

Seveso III Direktiva 2012/8/ЕС

11%

2018

Uredba EMAS 1221/2009/ЕС

-

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Uredba o eko-označavanju 66/2010/EС

-

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Uredba o živi 1102/2008/EC

 

-

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Priroda

Zaštita prirode

Propis EU

% usaglašenosti

Datum pune transpozicije

Direktiva o staništima 92/43/EC

97,5%

Pojedine odredbe danom pristupanja EU

Direktiva o zoo vrtovima 1999/22/EC

90%

2016

Direktiva o pticama 2009/147/ЕС

100%

2011

Uredba 511/2014/EC

-

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Uredba EUTR 995/2010/ЕС

-

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Uredba FLEGT 2173/2005/EС

-

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

Uredba o trgovini divljim vrstama 338/97/EC

 

Uredba ABS 511/2014/EC

 

Uredba o zamkama 3254/92/EC

-

 

 

 

Uredba se neposredno primenjuje danom pristupanja EU

 

 

Buka

Zaštita od buke

Propis EU

%
usaglašenosti

Datum pune transpozicije

Direktiva o buci 2002/49/EC

74%

2016- 2018

Mišljenja Evropske komisije oko stavova Srbije nisu još poznata javnosti. Prema planu ona će biti dostupna tokom jeseni 2015. godine.

Pripremljeno na osnovu izlaganja:

mr Gordana Petković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, saopšteno na Drugom pripremnom sastanku Foruma za zaštitu životne sredine i klime u Srbiji (Beograd, 14. april 2015)